Voorjaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

Financiën

Programma: 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

8

0

8

Lasten

-177

0

-177

Saldo

-169

0

-169

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

-169

0

-169

Toelichting budget

Op koers

Wvggz
De exacte kosten en het nog te ontvangen budget in het gemeentefonds zijn nog niet bekend gemaakt door Rijk / VNG. Deze worden verwerkt in de najaarsnota.

ga terug