Voorjaarsnota 2019

Financiële ontwikkeling per programma

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

2019

2020

2021

2022

2023

Primitieve begroting 2019

3

385

672

276

777

Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld

-41

Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen

-39

385

672

276

777

Wijzigingen voorjaarsnota per programma

P0 Bestuur en ondersteuning

230

-7

-7

-7

-7

P1 Veiligheid

48

30

30

30

30

P2 Verkeer en vervoer

-165

P3 Economie

P4 Onderwijs

-12

P5 Sport, cultuur en recreatie

108

-15

-15

-15

-15

P6 Sociaal Domein

-893

70

70

70

70

P7 Volksgezondheid en milieu

-6

P8 Wonen en bouwen

-154

-30

-30

-30

-30

Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2019

-845

48

48

48

48

Saldo na wijzigingen voorjaarsnota

-883

433

720

325

825

ga terug