Voorjaarsnota 2019

Begrotingswijziging

LASTEN

BATEN

Nr

PROGRAMMA

Mutaties bestaande ramingen

Mutaties bestaande ramingen

omschrijving

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

0

Bestuur en ondersteuning

230.071

26.750

26.750

26.750

459.800

20.000

20.000

20.000

1

Veiligheid

-17.540

0

0

0

30.000

30.000

30.000

30.000

2

Verkeer en vervoer

190.000

0

0

0

25.000

0

0

0

3

Economie

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Onderwijs

166.732

154.581

154.581

154.581

154.581

154.581

154.581

154.581

5

Sport, cultuur en recreatie

-107.904

15.000

15.000

15.000

0

0

0

0

6

Sociaal domein

772.995

-190.000

-190.000

-190.000

-119.890

-119.890

-119.890

-119.890

7

Volksgezondheid en milieu

105.640

0

0

0

100.000

0

0

0

8

Wonen en bouwen

124.020

0

0

0

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

Saldo mutaties vóór resultaatbestemming

1.464.014

6.331

6.331

6.331

619.491

54.691

54.691

54.691

MUTATIES RESERVES

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo mutaties na resultaatbestemming

1.464.014

6.331

6.331

6.331

619.491

54.691

54.691

54.691

SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING

844.523

-48.360

-48.360

-48.360

(+ = nadelig       - = voordelig)