Voorjaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.1.1

Langer thuis wonen stimuleren

6.1.2

Verstevigen algemeen toegankelijke welzijnsvoorzieningen

6.1.3

Investeren in preventieve voorzieningen voor alle inwoners

In 2019 en 2020 is incidenteel €75.000 beschikbaar gesteld uit de reserve Sociaal domein om de doorontwikkeling naar een brede welzijnsorganisatie in Voorschoten te realiseren. In 2019 zijn die middelen ingezet voor een ervaren projectleider bij Stichting Voorschoten Voor Elkaar. Deze projectleider treft, samen met de directeur, de noodzakelijke voorbereidingen zodat er op 1-1-2020 één laagdrempelige ingang is voor inwoners. Achter die voordeur is alle dienstverlening met een preventief karakter (0de lijn) en de professionele disciplines (1ste lijn) voor de doelgroep 0-100 gebundeld.

Onderdeel van de bundeling van de dienstverlening is de aanschaf en implementatie van een registratiesysteem. Mogelijk is de investering voor de aanschaf en inrichting van dit systeem al in 2019 nodig, zodat het op 1-1-2020 gebruiksklaar is. In dat geval worden de middelen die voor 2020 gereserveerd zijn voor de doorontwikkeling van de brede welzijnsorganisatie reeds in 2019 ingezet. Aan de totale omvang van €150.000 verandert er niets.  Indien nodig wordt dit meegenomen in de najaarsnota.

6.1.4

Gemeenschapszin stimuleren en faciliteren

Voor 1 juli 2019 is aan de Raad een voorstel gepresenteerd over de maatschappelijke agenda. Kern van de opzet is het aanbrengen van een focus op de maatschappelijke agenda en een beeld van de instrumenten op het sociale en fysieke domein die hiervoor ingezet kunnen worden door de gemeente. Ook wordt een verband gelegd hiertussen. Het gaat hierbij om een bestaand en nieuw instrumentarium. Als eerste wordt het subsidiebeleid aangepakt, overige instrumenten volgen later. Op 1 januari 2020 treedt het nieuwe subsidiebeleid en -verordening in werking.

6.1.5

Blijven werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet

Lasten

Begroot € -2.073
Voorgestelde wijziging € -23
Begroting na wijziging € -2.096
ga terug