Voorjaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.81.1

In onveilige en niet-zelfredzame situaties zorgen voor passende ondersteuning en opvang

Wvggz
Per 1-1-2020 moet bij alle gemeenten de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) geïmplementeerd zijn. De Wvggz is de vervanger van de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ.
De implementatie van de wet vraagt de rest van het jaar o.a. inzet in de regio, de lokale aansluiting van de zorg- en veiligheidsketen, afstemming met andere wetten en de ontwikkeling van formats en diverse protocollen. De kosten van de implementatie van de wet zijn voor de gemeente. De inschatting is dat er vooral om de inzet van personeel gevraagd wordt. Dit kan vooralsnog opgevangen worden binnen de beschikbare capaciteit.

Lasten

Begroot € -177
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -177
ga terug