Voorjaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

Financiën

Programma: 6.5  Arbeidsparticipatie

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

10

-10

0

Lasten

-1.259

-20

-1.279

Saldo

-1.249

-30

-1.279

Onttrekking reserves

0

30

30

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

0

30

30

Geraamde resultaat

-1.249

0

-1.249

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Inburgering
De budgetten voor inburgering zijn administratief herschikt. Deze budgettair neutrale wijziging leidt tot € 10.000 lagere baten en lasten.

Maatschappelijke begeleiding statushouders
In de kadernota 2018 zijn middelen beschikbaar gesteld voor zowel de maatschappelijke begeleiding statushouders als de preventieve begeleiding. De maatschappelijke begeleiding in taakveld 6.5 blijkt een intensiever beslag te leggen dan de preventieve begeleiding. Voorgesteld wordt een bedrag van € 30.000 (inclusief dekking uit de reserve sociaal domein) voor preventieve begeleiding over te hevelen van taakveld 6.71 naar taakveld 6.5.

ga terug