Voorjaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.5 Arbeidsparticipatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.5.1

Er voor zorgen dat iedereen die kan werken, werkt of een bijdrage levert naar vermogen

6.5.2

Statushouders zo snel mogelijk laten integreren

Wet inburgering
Vanaf 1-1-2021 worden nieuwe taken in het kader van de Wet Inburgering door de gemeente uitgevoerd. De voorbereidingen voor deze stelselwijziging vangen aan in 2019. De verwachting is dat deze in 2019 binnen de bestaande middelen kunnen worden uitgevoerd.

Maatschappelijke begeleiding statushouders
In de kadernota 2018 zijn middelen beschikbaar gesteld voor zowel de maatschappelijke begeleiding statushouders als de preventieve begeleiding. De maatschappelijke begeleiding in taakveld 6.5 blijkt een intensiever beslag te leggen dan de preventieve begeleiding. Voorgesteld wordt de preventieve begeleiding in taakveld 6.71 voor een bedrag van € 30.000 af te ramen en te gebruiken als dekking voor de kosten in taakveld 6.5.

Taakstelling huisvesting statushouders
De taakstelling huisvesting statushouders is voor 2019 naar beneden bijgesteld. Dit betreft nu 9 per halfjaar. Voor het realiseren van de taakstelling is het overleg met de woningbouwcorporaties en de provincie van belang, dit wordt op een constructieve wijze opgepakt. De realisatie per 1 april 2019 is 5, de verwachting is dat de taakstelling over 2019 behaald zal worden.

Lasten

Begroot € -1.259
Voorgestelde wijziging € -20
Begroting na wijziging € -1.279
ga terug