Voorjaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

Financiën

Programma: 6.2  Wijkteams

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

8

0

8

Lasten

-506

-5

-510

Saldo

-498

-5

-503

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

-498

-5

-503

Toelichting budget

Op koers

Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

ga terug