Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

Financiën

Programma: 0.10 Mutaties reserves

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

0

0

0

Lasten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

Geraamde resultaat

Toelichting budget

Op koers

ga terug