Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

Financiën

Programma: 0.5  Treasury

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

1.295

297

1.592

Lasten

-657

9

-648

Saldo

637

306

943

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

637

306

943

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Kortlopende leningen (€ 9.000 voordeel structureel)
De raming voor de rente op kortlopende leningen kan structureel worden verlaagd met € 9.000.

Overige financiële middelen (€ 27.000 voordeel waarvan € 10.000 structureel)
BNG keert een € 27.000 hoger dividend uit over 2018 dan geraamd. Omdat het winstuitkeringspercentage wordt verhoogd van 37,5 naar 50% wordt voorgesteld de meerjarenraming structureel te verhogen van € 90.000 naar € 100.000.

Deelneming in nutsbedrijven (€ 270.000 voordeel waarvan € 30.000 structureel)
De winstuitkering door Alliander over 2018 valt € 269.585 hoger uit dan de behoudende raming van € 350.415. Omdat de uitkeerbare winst over 2018 voor ongeveer een derde is beïnvloed door de boekwinst van de incidentele verkoop van Allego geven de cijfers aanleiding de toekomstige dividendraming met niet meer dan € 30.000 te verhogen. Het structurele effect wordt verwerkt in de kadernota 2020.

ga terug