Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.5 Treasury

0.5 Treasury

0.5.1

De financieringsfunctie van de gemeente is geoptimaliseerd zodat  we een zo hoog mogelijk rendement behalen bij een zo klein mogelijk risico.

Eind 2018 heeft de gemeenteraad de nota Schuldenbeheersing vastgesteld waarmee voor de komende jaren een beleidskader is bepaald waarbinnen de (investerings)uitgaven en de daaruit voortvloeiende schuldenomvang zich, ons inziens, verantwoord kunnen ontwikkelen. Verantwoord in de zin dat er sprake blijft van een ook voor de komende gemeenteraden bescheiden investeringsmogelijkheid.
Het geldende beleidskader bestaat uit een plafond voor de lange én korte schuld gezamenlijk van € 53 mln. en een maximale afschrijvingslast van nieuwe investeringen anders dan in de riolering en de afvalinzameling en -verwijdering van € 100.000. Binnen het nieuwe beleidskader is sprake van een structurele jaarlijkse investeringsruimte van € 2,6 mln. naast de € 2,5 mln. voor de noodzakelijke vervangingsinvesteringen.

Lasten

Begroot € -657
Voorgestelde wijziging € 9
Begroting na wijziging € -648
ga terug