Voorjaarsnota 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

7.3 Afval

7.3 Afval

7.3.1

Inzamelvoorzieningen voor het gescheiden inleveren van de grondstoffen papier, glas, kunststof en GFT verbeteren

Aan het einde van het 2e kwartaal zijn alle GFT inzamelcontainers bij hoogbouw gerealiseerd. In de 2e helft van 2019 worden de milieuparken voorzien van glas, papier en kunststofcontainers.

7.3.2

Het beïnvloeden van gedrag om het scheiden van grondstoffen uit restafval te verhogen

Om het afval scheiden te verbeteren is de campagne Voorschoten maakt het verschil in 2017 gestart. Vanwege de latere realisatie van de gescheiden inzamelvoorzieningen is er nog geen grote verbetering in het scheiden van grondstoffen. Ook de extra inzet op handhaving en afval-coaching heeft nog niet plaatsgevonden.

7.3.3

De beoogde effecten van het afvalbeleidsplan in beeld brengen

In het afvalbeleidsplan is de ambitie gesteld om in 2018 een afvalscheidingspercentage te behalen van 65%. In 2018 is een afvalscheidingspercentage van 52% gerealiseerd. In maart 2019 is een presentatie aan de commissie WRG gegeven over het scheiden van afvalstromen in Voorschoten op basis van sorteeranalyses. De huidige maatregelen in het afvalbeleidsplan zijn onvoldoende om de doelstellingen te behalen. In het kader van voorkantsturing zal de raad voor de zomer betrokken worden bij voorbereidende sessies voor een heroriëntatie op het afvalbeleid.

Door het uitblijven van het beter scheiden van grondstoffen nemen de lasten op de afvalinzameling en verwerking sterk toe. Onder andere de afvalstoffenbelasting voor de verbranding van restafval is 1,5 keer hoger geworden waardoor de lasten in 2019 stijgen met € 130.000. Het is nog onbekend hoe de lasten voor de verwerking van restafval zich in de toekomst gaan ontwikkelen.

Lasten

Begroot € -2.348
Voorgestelde wijziging € -100
Begroting na wijziging € -2.448
ga terug