Voorjaarsnota 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

7.1 Volksgezondheid

7.1.1

Optimaliseren werkwijze GGD en veilig thuis

7.1.2

Lokaal gezondheidsbeleid conform beleidsplan Sociaal Domein vormgeven

Het  uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid, onderdeel van het beleidsplan sociaal domein, wordt opgesteld in de loop van 2019 in samenspraak met de GGD. Na besluitvorming in B&W worden de hieruit voortvloeiende activiteiten gestart.

Lasten

Begroot € -1.466
Voorgestelde wijziging € -8
Begroting na wijziging € -1.474
ga terug