Voorjaarsnota 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

Financiën

Programma: 7.3 Afval

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

3.485

100

3.585

Lasten

-2.348

-100

-2.448

Saldo

1.138

0

1.138

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

1.138

0

1.138

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Afvalfstoffenbelasting
In de huidige begroting is € 105.000 begroot aan lasten voor de afvalstoffenbelasting. Vanuit de Rijksoverheid wordt gestimuleerd om de hoeveelheid restafval af te laten nemen. Hierdoor is de afvalstoffenbelasting in 2019 verhoogd van € 13,21 naar € 32,12 per ton. Jaarlijks wordt circa 5500 ton restafval afgevoerd in Voorschoten waardoor de lasten structureel toenemen met € 100.000. In de begroting 2019 is rekening gehouden met een stijging van de lasten van € 30.000. De verhoging van de afvalstoffenbelasting betekent daardoor een toename van € 70.000 aan structurele lasten.

Afvalbrengstation
De gemeente Voorschoten betaalt Avalex voor de verwerking van het aangeleverde afval bij het brengstation. De lasten voor het verwerken van het afval zijn sterk toegenomen waardoor de kosten structureel moeten worden opgehoogd. Voor 2019 gaat dit om € 30.000. Daartegenover staat een correctie van de baten voor GFT, met een structureel voordeel van € 30.000. De structurele effecten worden verwerkt in de kadernota 2020.

ga terug