Voorjaarsnota 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

7.2 Riolering

7.2 Riolering

7.2.1

Zorgen voor de afvoer van het afvalwater en de kans op lozingen vanuit het riool naar het oppervlakte water minimaliseren

In het Integraal Waterketenplan (IWKP) is als uitgangspunt opgenomen dat, wanneer dit doelmatig is, er een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd. Dit gaat lozingen van vuilwater op het oppervlakte water tegen.

Er is gestart met het gebiedsgericht oppakken van werkzaamheden in de openbare ruimte, waarbij voor een buurt integraal de kansen en knelpunten in beeld worden gebracht. Hierdoor is aan de voorkant van een project meer tijd nodig, waardoor de uitvoering van onder andere rioolwerkzaamheden naar achteren schuiven.

7.2.2

Een Integraal Waterketenplan (IWKP) 2019-2022 opstellen

Lasten

Begroot € -1.752
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -1.752
ga terug