Voorjaarsnota 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

Financiën

Programma: 7.1 Volksgezondheid

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

65

0

65

Lasten

-1.466

-8

-1.474

Saldo

-1.401

-8

-1.409

Onttrekking reserves

15

0

15

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

15

0

15

Geraamde resultaat

-1.386

-8

-1.394

Toelichting budget

Op koers

Planmatig onderhoud
Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

ga terug