Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

Financiën

Programma: 0.4  Overhead

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

24

0

24

Lasten

-7.874

-169

-8.044

Saldo

-7.851

-169

-8.020

Onttrekking reserves

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

Geraamde resultaat

-7.851

-169

-8.020

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Facilitaire kosten
Uit voorgaande jaren bleek dat de schoonmaakkosten structureel hoger lagen. Daarbij komt dat de schoonmaakkosten sterk gerelateerd zijn aan de loonstijgingen uit de CAO’s. En die zijn de laatste jaren ook toegenomen. Het beschikbare budget is echter de laatste jaren niet mee gegroeid. Verder stijgen de kosten voor gas en elektra door het opnieuw vastklikken van de energie en aardgasprijzen voor 2019 en de verhoging van de energiebelasting en opslag duurzame energie per 1 januari 2019.

Wob-verzoeken
Vanwege een aantal grote Wob-verzoeken (Rijnlandtroute) is er incidenteel extra budget nodig om in te huren. Dit betreft een hogere bijdrage aan de WODV. De Wob-verzoeken kenmerken zich door de massaliteit aan documenten die worden opgevraagd door journalisten voor onderzoek. Het zijn zogenaamde 'sleepnet' verzoeken, waarbij alles wordt opgevraagd dat met een bepaald onderwerp te maken heeft, in de hoop dat er bijzondere documenten bij zitten. In het aantal WOB-verzoeken is een stijgende lijn op te merken. In hoeverre dit in de toekomst tot extra structurele kosten zal lijden is mede afhankelijk van het wel of niet doorzetten van deze trend.

Burgerparticipatie
In het collegeprogramma is opgenomen dat de gemeente meer handen en voeten gaat geven aan de burgerparticipatie. Daarvoor is een plan gemaakt, dat medio 2019 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Voor de implementatie en reguliere uitvoering van het participatiebeleid zijn incidentele en structurele extra middelen nodig. Voor 2019 is dit € 113.600.

ga terug