Voorjaarsnota 2019

Overzicht projecten

Herontwikkeling Marijkelaan 2-4

Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

RO

Startdatum project

31-1-2019

Rapportageperiode

1-4-2019

1-4-2019

Projectfase

Initiatieffase

Einddatum project

31-12-2020

Peildatum rapportage

1-4-2019

Omschrijving project

Er is het voornemen om de percelen Prinses Marijkelaan 2 en 4 te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw.

Aspect van rapportage

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode

Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project

Kwaliteit

Resultaat

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?

Geld

Krediet

Verleend krediet

Besteed tot peildatum

Verplichtingen (geregistreerd)

Restant krediet voor afronding

Dekking

Bedrag dekking

Tijd

Planning

Het project bevindt zich in de initiatiefase waarbij de uitgangspunten voor herontwikkeling nog worden bepaald. In het 4e kwartaal 2019 wordt een startnotitie met het benodigd voorbereidingskrediet aan de raad voorgelegd.

Vastgestelde einddatum project

Einddatum project op basis van inzichten op peildatum

Capaciteit (interne uren)

Geraamd voor totale project

1800

Besteed tot peildatum