Voorjaarsnota 2019

Overzicht projecten

Duivenvoorde Corridor

Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

RO

Startdatum project

1-1-2011

Rapportageperiode

1-9-2018

1-4-2019

Projectfase

Voorbereidingsfase

Einddatum project

31-12-2024

Peildatum rapportage

1-4-2019

Omschrijving project

Doel van het project is herstel van het landschap door de aanwezige glastuinbouw te saneren en hiervoor een groenere open inrichting terug te laten komen. Mede ter bekostiging van deze “groene” corridor zijn in het bestemmingsplan buitengebied drie uitwerkingsgebieden opgenomen waarbinnen woningbouw mogelijk is. Om de Duivenvoordecorridor en de benodigde woningbouw tot stand te brengen, dienen de hiervoor benodigde gronden te worden aangekocht, kassen te worden gesloopt en vervolgens woningen te worden ontwikkeld.

Aspect van rapportage

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode

Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project

Kwaliteit

Resultaat

O.b.v. het door de Raad vastgesteld kader: 2.000 m² bebouwd oppervlak Uitwerkingsgebied (UW II) Noortveer 4.000 m² bebouwd oppervlak voor (UW III) Roosenhorst.

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?

Ja

Geld

Krediet

Het krediet voor 2019, conform de door de raad vastgestelde actualisatie van 15 november 2018, is geraamd op ca. € 770.000. Tot op de peildatum is hiervan ca. € 42.000 besteed. Dit zijn vnl. plankosten. Grootste kostenposten (BouwRijpMaken, WoonRijpMaken en ook plankosten) zijn nog niet gebruikt.

Verleend krediet

€ 770.673

Besteed tot peildatum

€ 41.789

Verplichtingen (geregistreerd)

0

Restant krediet voor afronding

€ 728.884

Dekking

Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie bedraagt naar verwachting ca. € 1,2 mln nadelig, conform de door de raad vastgestelde actualisatie van 15 november 2018.

Bedrag dekking

€ 1.228.000

Tijd

Planning

Voor de ontwikkeling van Roosenhorst is koop- en ontwikkelovereenkomst gesloten, het Definitief Ontwerp is vastgesteld. De kavel in de Oranjepolder is verkocht. Bestemmingsplan Noortveer (incl. exploitatieplan) heeft ter inzage gelegen. Het plan is grotendeels onherroepelijk geworden. Voor het bestemmingsplandeel aan de Kniplaan wordt een herstelbesluit voorbereid. Daarnaast staan de kavels, via de ontwikkelaar, in de verkoop.

Vastgestelde einddatum project

31-8-2019

Einddatum project op basis van inzichten op peildatum

31-8-2019

Capaciteit (interne uren)

De interne uren zijn voor 2019 geraamd op ca. 500. T/m 1 april 2019 zijn ca. 125 uren besteed.

Geraamd voor totale project

500

Besteed tot peildatum

125