Voorjaarsnota 2019

Overzicht projecten

Reconstructie infrastructuur Vlietwijk

Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

OGB

Startdatum project

23-3-2012

Rapportageperiode

18-9-2018

27-3-2019

Projectfase

Nazorg

Einddatum project

31-12-2018

Peildatum rapportage

27-3-2019

Omschrijving project

Een herinrichting met een gereconstrueerde infrastructuur en gescheiden rioolstelsel voor (een deel van) Vlietwijk

Aspect van rapportage

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode

Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project

Kwaliteit

Resultaat

Tijdens de uitvoering worden er prestatiemetingen verricht die de kwaliteit van de werkzaamheden monitoren. Op het gebied van riolering was een gewijzigde uitvoeringsmethode noodzakelijk vanwege de hoge grondwaterstand en sterk variërende grondslag. Vanwege de hogere grondwaterstand was het noodzakelijk om grotere oppervlakten groen te renoveren.  De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond en conform de prestatieafspraken gerealiseerd.

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?

Ja

Geld

Krediet

In de jaarrekening 2018 is voorgesteld een krediet van € 140.000 aan te houden voor de afrondende werkzaamheden in 2019.  De prognose is dat het project eindigt met een positief resultaat van circa € 800.000 voornamelijk op het onderdeel riool.

Verleend krediet

11.126.200

Besteed tot peildatum

10.188.907

Verplichtingen (geregistreerd)

0

Restant krediet voor afronding

937.293

Dekking

Riolering € 6.072.000
Afval € 40.000
Concernreserve € 300.000
Reserve volkshuisvesting € 1.500.000
Overige dekking € 3.002.294
Subsidie € 211.906
Er is extra subsidie verkregen voor de inrichting van 30-km zones. Dit is in mindering gebracht bij overige dekking.

Bedrag dekking

11.126.000

Tijd

Planning

Enkele resterende werkzaamheden aan wegen, openbare verlichting en het groen worden in 2019 afgerond.

Vastgestelde einddatum project

31-12-2018

Einddatum project op basis van inzichten op peildatum

30-11-2019

Capaciteit (interne uren)

Geraamd voor totale project

Besteed tot peildatum

800