Voorjaarsnota 2019

Overzicht projecten

Knooppunt Voorschoten

Soort rapportage

Eindrapportage

Afdeling

OGB

Startdatum project

11-11-2010

Rapportageperiode

1-6-2016

31-3-2019

Projectfase

Nazorg

Einddatum project

31-12-2018

Peildatum rapportage

31-3-2019

Omschrijving project

Knooppunt Voorschoten betreft de herprofilering van de Koningin Julianalaan, kruising Wijngaardelaan/Schoolstraat, Schoolstraat tot de Pauwenstraat (inclusief ventweg). Het betreft een volledige vernieuwing en herinrichting van verharding, verlichting, verkeerslichten en groen.

Aspect van rapportage

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode

Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project

Kwaliteit

Resultaat

Door de herprofilering wordt de openbare ruimte verbeterd.

  1. Aansluiting op de parkeergarage en nieuwbouw Deltaplein
  2. Herinrichting Centrumdeel van de doorgaande weg
  3. Noodzakelijke vervanging van de weg, verkeerslichten en openbare verlichting en verbeteren doorstroming van al het wegverkeer (inclusief voetgangers en fietsers)

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?

Ja

Geld

Krediet

Voor het totale project Knooppunt Voorschoten is een krediet van € 2.773.000 beschikbaar gesteld. Van dit bedrag is € 487.775 overgezet naar het project Koninklijke Marinelaan. Bij de jaarrekening 2017 was het grootste deel van het project Knooppunt Voorschoten afgerond en is het krediet met € 261.666 naar beneden bijgesteld naar € 2.029.954. Vanwege een gunstige aanbesteding, soepele samenwerking en ontvangen subsidie is er een positief eindsaldo van ruim € 385.000.

Verleend krediet

2.029.954

Besteed tot peildatum

1.642.334

Verplichtingen (geregistreerd)

0

Restant krediet voor afronding

387.620

Dekking

In de dekking van het project is rekening gehouden met een subsidie van € 575.000. Vanwege de lagere uitvoeringskosten is de subsidievaststelling € 50.000 lager dan beschikt.

Bedrag dekking

2.029.954

Tijd

Planning

De afgelopen periode is de subsidie afgehandeld en is een accountantsverklaring ontvangen waardoor het project is afgerond.

Vastgestelde einddatum project

31-12-2018

Einddatum project op basis van inzichten op peildatum

31-12-2018

Capaciteit (interne uren)

Geraamd voor totale project

100

Besteed tot peildatum

80