Voorjaarsnota 2019

Overzicht projecten

Duivenvoorde Corridor wandelpaden

Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

RO

Startdatum project

1-11-2009

Rapportageperiode

1-1-2019

31-3-2019

Projectfase

Maatregelen bij laantje van Van Wissen

Einddatum project

31-12-2022

Peildatum rapportage

31-3-2019

Omschrijving project

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de plannen in de Duivenvoordecorridor is het terugbrengen van het gebied naar een groen, open gebied, zodat een groene corridor in het sterk verstedelijkt gebied ontstaat. In 2014 is door Bosch Slabbers een rapport Recreatieve maatregelen in de Duivenvoordecorridor afgerond (uitwerking van ideeën uit Van glas naar gras uit 2009). Het Knippolderpad is de eerste gerealiseerde recreatieve maatregel van de gemeente; het recreatief aantrekkelijk maken van het Laantje van Van Wissen de tweede maatregel. De Stichting Duivenvoorde heeft met EFRO subsidie het kasteelpark bij Duivenvoorde opgeknapt en maatregelen op Haagwijk genomen. Verder zijn recreatieve maatregelen bedacht in de te ontwikkelen woningbouwlocaties Roosenhorst en Noortveer.

Aspect van rapportage

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode

Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project

Kwaliteit

Resultaat

Kwaliteit: versterken van de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de Duivenvoordecorridor door het gebied “groener” en toegankelijker te maken voor toeristen en recreanten met behoud van de waardevolle en unieke ecologische en cultuurhistorische kenmerken, met het oog op het behoud en de versteviging van een concurrerend vestigingsklimaat en een goede woonomgeving in de Randstad op nationaal en internationaal niveau. Resultaat: een groen open gebied met recreatieve mogelijkheden, en door ecologische maatregelen een vergrote biodiversiteit.

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?

Ja

Geld

Krediet

Door de raad is in november 2015 een krediet van € 675.750 beschikbaar gesteld. Omdat de EFRO subsidie lager is vastgesteld is € 670.909 beschikbaar.

Verleend krediet

€ 670.909

Besteed tot peildatum

€ 328.001

Verplichtingen (geregistreerd)

Restant krediet voor afronding

€ 342.908

Dekking

Het kredietbedrag van € 675.750 is oorspronkelijk gedekt uit:

  • ILG bijdrage van provincie Zuid-Holland ten behoeve van de inrichting van het gebied van € 630.750 en een EFRO-subsidie van € 45.000 (bijgesteld naar € 40.159). Totaal te besteden bedrag is € 670.909.
  • De van Holland Rijnland ontvangen regionale subsidiebijdrage voor het groenproject “Park kasteel Duivenvoorde” is vastgesteld op € 528.957 en is door de gemeente 1 op 1 doorgesluisd naar de Stichting Duivenvoorde.

De Stichting heeft nog een subsidie aangevraagd voor herstel van de tuinmuur (in totaal € 72.250). Deze zal via de gemeente worden doorgesluisd naar de Stichting Duivenvoorde in 2019. Verder heeft de Stichting Duivenvoorde een subsidie van € 125.000 toegezegd gekregen voor de ecologische inrichting van weidegrond in de Duivenvoordecorridor. Als de cofinanciering rond is zal een voorschot van dit bedrag in 2019 door de gemeente worden doorbetaald aan de Stichting Duivenvoorde.

Bedrag dekking

€ 670.909

Tijd

Planning

Vastgestelde einddatum project

31-12-2020

Einddatum project op basis van inzichten op peildatum

31-12-2022

Capaciteit (interne uren)

Geraamd voor totale project

Besteed tot peildatum

110