Voorjaarsnota 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

Financiën

Programma: 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

316

0

316

Lasten

-302

2

-300

Saldo

14

2

17

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

14

2

17

Toelichting budget

Op koers

Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

ga terug