Voorjaarsnota 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

Financiën

Programma: 7.4 Milieubeheer

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

0

0

0

Lasten

-552

0

-552

Saldo

-552

0

-552

Onttrekking reserves

110

0

110

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

110

0

110

Geraamde resultaat

-442

0

-442

Toelichting budget

Op koers

ga terug