Voorjaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

Financiën

Programma: 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

0

0

0

Lasten

-689

-395

-1.084

Saldo

-689

-395

-1.084

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

-689

-395

-1.084

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Voor de toelichting op de stijging van het beroep op jeugdhulpvoorzieningen wordt verwezen naar taakveld 6.72.

ga terug