Voorjaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

Financiën

Programma: 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

174

-13

161

Lasten

-2.841

26

-2.815

Saldo

-2.667

13

-2.655

Onttrekking reserves

100

-30

70

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

100

-30

70

Geraamde resultaat

-2.567

-17

-2.585

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Regresrecht
De overeenkomst tussen de VNG en het Verbond van Verzekeraars voor het afkopen van het regresrecht is niet verlengd. De gemeenten ontvangen niet langer op voorhand geld voor het regresrecht, maar moeten, als een slachtoffer zich meldt bij de gemeente, zelf claimen bij de verzekeraar.

Begeleiding statushouders
In de kadernota 2018 zijn middelen beschikbaar gesteld voor zowel de maatschappelijke begeleiding statushouders als de preventieve begeleiding. De maatschappelijke begeleiding in taakveld 6.5 blijkt een intensiever beslag te leggen dan de preventieve begeleiding. Voorgesteld wordt de preventieve begeleiding in taakveld 6.71 voor een bedrag van € 30.000 af te ramen, en te gebruiken als dekking voor de kosten in taakveld 6.5.

Planmatig onderhoud
Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

ga terug