Voorjaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72.1

Jeugdigen de mogelijkheid bieden om gezond en veilig op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen in hun eigen omgeving

Landelijk is er vanaf het begin van de decentralisatie van de jeugdhulp een tendens zichtbaar van oplopende kosten. Ook in Voorschoten zijn de kosten toegenomen. Jeugdhulp is een open einde regeling. De gemeente heeft een zorgplicht op basis van de Jeugdwet. Verder zijn er meerdere wettelijke verwijzers naar jeugdhulp waardoor het maar beperkt mogelijk is sturing te geven. Vanuit  het Rijk wordt maar gedeeltelijke compensatie verwacht. Komende periode wordt er extra ingezet op het terugdringen van de zorgkosten en de lokale uitvoeringskosten.
Een deel van de sleutel van het beheersen van de kosten ligt in het preventieve veld. Als je naar de jeugdhulp zelf kijkt, kan alleen sturing geven worden op een deel van de inrichting van de toegang, regievoering en de kwaliteit van de zorg die we inkopen. Deze sturingsopgave wordt al ingezet maar zou je verder moeten versterken door het opstellen van een actieplan jeugdhulp voor 3 jaar. Dit actieplan (zowel de uitvoeringskosten als de hogere zorgkosten) zou je dan kunnen bekostigen uit de inzet van de reserve sociaal domein.
Dit actieplan richt zich op:

  1. Het terugbrengen van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van gespecialiseerde jeugdhulp;
  2. Het terugbrengen van de gemiddelde kostprijs per jeugdige per jaar door o.a. het verkorten van trajecten door eerder af te schalen;
  3. Innoveren, leren en ontwikkelen om te komen tot de meest effectieve jeugdhulp.

Voor een nadere toelichting op deze ontwikkeling en te nemen maatregelen wordt u verder verwezen naar bijlage 1.

Lasten

Begroot € -4.027
Voorgestelde wijziging € -528
Begroting na wijziging € -4.555
ga terug