Voorjaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

Financiën

Programma: 6.1  Samenkracht en burgerparticipatie

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

288

0

288

Lasten

-2.073

-23

-2.096

Saldo

-1.785

-23

-1.807

Onttrekking reserves

240

0

240

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

240

0

240

Geraamde resultaat

-1.545

-23

-1.567

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Subsidiebeleid
In Voorschoten wordt nieuw subsidiebeleid opgesteld. Bij de totstandkoming van dit beleid blijkt het beslag op de ambtelijke organisatie groter dan vooraf ingeschat, naast het beleid zelf moet een maatschappelijke agenda worden opgesteld en wordt onderzoek gedaan naar de vorming van een fonds voor de bekostiging van de huidige subsidiepartners. Verder moet een relatie gelegd worden met verschillende andere beleidsterreinen, waar dit vooraf niet in de opdracht was verwerkt. Het is van groot belang om op korte termijn voor de totstandkoming van de stukken en de implementatie hiervan extra inzet te plegen. 50.000 euro incidenteel in 2019.

Planmatig onderhoud
Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

ga terug