Voorjaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

Financiën

Programma: 5.6 Media

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

18

0

18

Lasten

-384

14

-370

Saldo

-366

14

-351

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

-366

14

-351

Toelichting budget

Op koers

Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

ga terug