Voorjaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.6 Media

5.6 Media

5.6.1

Faciliteren van een eigentijdse en ondernemende bibliotheek

5.6.2

Regie voeren op bibliotheekfunctie

5.6.3

We verminderen laaggeletterdheid

De ingezette lijn van een grotere samenwerking tussen de bibliotheek en haar netwerk op de verschillende terreinen, waaronder met name ook het sociaal domein, wordt in 2019 voortgezet.
Naast de voor- en vroegschoolse educatie is er, zoals vermeld in het coalitieakkoord, op Holland Rijnland niveau een convenant Laaggeletterdheid van kracht. Hierin participeert Voorschoten en vooral de Voorschotense bibliotheek.
Daarnaast is het taalhuis door de Voorschotense bibliotheek opgezet die zich in haar programma voornamelijk richt op volwassen laaggeletterden. Deze activiteiten worden gefinancierd uit de middelen die voortvloeien uit de wet educatie en beroepsonderwijs, geregeld per arbeidsmarktregio.

5.6.4

Voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor bekostiging van lokale omroepactiviteiten

5.6.5

Samenvoegen van film- en theateraanbod en de bibliotheek

Lasten

Begroot € -384
Voorgestelde wijziging € 14
Begroting na wijziging € -370
ga terug