Voorjaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

Financiën

Programma: 5.1 Sportbeleid en activering

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

0

0

0

Lasten

-157

0

-157

Saldo

-157

0

-157

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

-157

0

-157

Toelichting budget

Op koers

ga terug