Voorjaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

5.2 Sportaccommodaties

5.2.1

De verenigingen optimaal gebruik laten maken van de beschikbare ruimte

5.2.2

Zorgvuldig contracten beheren en transparante huur- en/of gebruiksvergoedingen doorvoeren

Op 1 januari 2019 is de wet gewijzigd met betrekking tot Btw op sport. Dat betekent dat alle afspraken tussen gemeenten en sportverenigingen -stichtingen en -bedrijven mogelijk herzien moeten worden. Financiële consequenties als gevolg van de wetswijziging zijn pas in latere jaren te verwachten.

5.2.3

Uitvoeren van het Raadsbesluit op basis van het advies van de taskforce 'Zwemmen in Voorschoten'

Het onderzoek naar de zwemfunctie in Voorschoten wordt voortgezet. Hierover wordt apart gerapporteerd.

Lasten

Begroot € -1.349
Voorgestelde wijziging € 18
Begroting na wijziging € -1.331
ga terug