Voorjaarsnota 2019

P3 Economie

Financiën

Programma: 3.4 Economische promotie

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

159

0

159

Lasten

-105

0

-105

Saldo

55

0

55

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

55

0

55

Toelichting budget

Op koers

ga terug