Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

Financiën

Programma: 0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

0

0

0

Lasten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

Toelichting budget

Op koers

ga terug