Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

Financiën

Programma: 0.9  Vennootschapsbelasting (VpB)

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

0

0

0

Lasten

-64

0

-64

Saldo

-64

0

-64

Onttrekking reserves

64

0

64

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

64

0

64

Geraamde resultaat

0

0

0

Toelichting budget

Op koers

ga terug