Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

Financiën

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

Lasten

Saldo

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

Toelichting budget

ga terug