Voorjaarsnota 2019

P8 Wonen en bouwen

8.1 Ruimtelijke ordening

8.1 Ruimtelijke ordening

8.1.1

Reguleren van de samenhang tussen de verschillende functies in het dorp en ontwikkelingen faciliteren die daaraan bijdragen. Dit alles in goed overleg met de inwoners

Verduidelijken structuurvisie
Om derden actief te faciliteren en verder vorm te geven aan de externe focus van het beleid werken we aan een verduidelijking van de structuurvisie Voorschoten 2025 “Groen, veilig en betrokken”.  Dit is om de structuurvisie voor een ieder toegankelijk(er) te maken en de markt en inwoners te enthousiasmeren om in Voorschoten aan de slag te gaan.

Ruimtelijk kaders actueel houden.
Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zullen we ruimtelijke procedures (omgevingsvergunningen- of bestemmingsplanprocedures) doorlopen. Daarmee blijven ruimtelijke kaders duidelijk en actueel. Integrale advisering, die essentieel is voor de samenhang van functie, maakt deel uit van deze procedures.
Nieuwe ontwikkelingen benaderen vanuit een `ja, mits-gedachte’.
We oefenen al met werken in de geest van de Omgevingswet. Als een initiatief overduidelijk niet kan, denken we na over een richting die mogelijk wel een positief resultaat oplevert. Vertrekpunt is een toename van ruimtelijke kwaliteit. Er is dus altijd een ondergrens in die zin dat echt belangrijke waarden en kwaliteiten door een nieuwe ontwikkeling niet mogen worden aangetast.

Een participatiestrategie ontwikkelen.
Onderdeel van de pilot Segaar/Arsenaal was het oefenen met participatie. De ervaringen worden gebruikt voor het verfijnen van een format voor burgerparticipatie. Belangrijk is wel dat heel duidelijk moet zijn waar participatie wel over mag gaan en waar niet. De gemeente moet wel een zekere regie houden.

Een Bestemmingsplan
Eén bestemmingsplan voor Voorschoten wordt tot nader order geparkeerd. Vanuit de vastgestelde begroting was een start gemaakt met de voorbereiding van één bestemmingsplan voor Voorschoten. Onverkort doorgaan met dit project zou ten koste gaan van andere projecten die belangrijk zijn voor Voorschoten.

Het ontwikkelen van locaties en vastgoed heeft ruimtelijke, maatschappelijke en economische consequenties. Er is behoefte aan een integraal samenhangend beeld van het potentieel aan ontwikkellocaties en ontwikkelscenario's. Dit integrale beeld moet de basis vormen voor een duurzaam gemeentelijk ontwikkelings- en accommodatiebeleid. Om een dergelijk beeld te kunnen schetsen is een integrale studie noodzakelijk waarvoor eenmalig € 100.000 voor nodig is.

8.1.2

Behouden en versterken van de status van kwalitatief hoogwaardige groene woongemeente

Dit doel zet in op ruimtelijke waarden en kwaliteiten die belangrijk zijn voor de beleving van de hoogwaardige groene woongemeente. De structuurvisie legt daarvoor de basis. Met de uitwerking van integrale gebiedsuitwerkingen wordt de inzet op dit doel concreet gemaakt. In elk project wordt de behoefte aan ruimte voor woningbouw, economische ontwikkeling en groenbehoud afgewogen.

Lasten

Begroot € -604
Voorgestelde wijziging € -120
Begroting na wijziging € -724
ga terug