Voorjaarsnota 2019

Overzicht projecten

Dobbewijk

Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

RO

Startdatum project

20-12-2012

Rapportageperiode

31-8-2018

1-4-2019

Projectfase

Realisatiefase

Einddatum project

31-12-2019

Peildatum rapportage

1-4-2019

Omschrijving project

Revitalisering bedrijventerrein Dobbewijk. Bedrijfsontwikkelingen worden mogelijk gemaakt langs een nieuw aan te leggen rondweg op het bestaande bedrijventerrein. De rondweg is erop gericht om het woonverkeer en het (vracht)verkeer voor de bedrijven optimaal te scheiden.

Aspect van rapportage

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode

Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project

Kwaliteit

Resultaat

Conform vastgesteld Bestemmingsplan en onderliggend Masterplan.

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?

Ja

Geld

Krediet

Het krediet bestaat uit plankosten en kosten voor bouw- en woonrijp maken en is vastgesteld op € 642.461. In 2018 afgeraamd met € 70.442 tot € 572.019. Van dit bedrag wordt € 142.500 gedekt vanuit een  provinciale subsidie voor revitalisering Dobbewijk.

Verleend krediet

€ 572.019

Besteed tot peildatum

€ 538.112

Verplichtingen (geregistreerd)

0

Restant krediet voor afronding

€ 33.897

Dekking

Het krediet wordt gedekt uit de reserve kapitaallasten Dobbewijk (voormalig reserve nakomende werkzaamheden Dobbewijk).

Bedrag dekking

€ 572.019

Tijd

Planning

Nog een bedrijfsgebouw is in aanbouw en een deel van de groenvoorziening op het bedrijventerrein moet nog worden gerealiseerd.

Vastgestelde einddatum project

31-12-2019

Einddatum project op basis van inzichten op peildatum

31-12-2019

Capaciteit (interne uren)

Geraamd voor totale project

96

Besteed tot peildatum

30