Voorjaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

Financiën

Programma: 5.7 Openbaar groen,(openlucht)recreatie

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

60

0

60

Lasten

-2.813

-15

-2.828

Saldo

-2.753

-15

-2.768

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

-2.753

-15

-2.768

Toelichting budget

Op koers

Bestrijding invasieve soorten
De gemeente is verplicht tot het bestrijden van invasieve soorten zoals de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop. Deze structurele extra inzet is niet binnen de reguliere taken op te vangen waardoor de lasten met € 15.000 toenemen.

Planmatig onderhoud
Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

ga terug