Voorjaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

Financiën

Programma: 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

23

0

23

Lasten

-328

82

-246

Saldo

-305

82

-223

Onttrekking reserves

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

Geraamde resultaat

-305

82

-223

Toelichting budget

Op koers

Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

ga terug