Voorjaarsnota 2019

P4 Onderwijs

Financiën

Programma: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

26

155

180

Lasten

-473

-139

-611

Saldo

-447

16

-431

Onttrekking reserves

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

Geraamde resultaat

-447

16

-431

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Onderwijsachterstanden
In de begroting voor 2019 en volgende jaren tot en met 2022 dient de rijksvergoeding van € 154.581 structureel te worden opgenomen aan baten voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. Aan de lastenkant moeten de uitgaven voor doelgroepkinderen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden worden opgenomen. Dit zal voornamelijk worden uitgegeven aan een VVE-programma voor doelgroeppeuters.

Planmatig onderhoud
Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

ga terug