Voorjaarsnota 2019

P4 Onderwijs

Financiën

Programma: 4.2 Onderwijshuisvesting

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

42

0

42

Lasten

-1.005

-22

-1.027

Saldo

-963

-22

-984

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

-963

-22

-984

Toelichting budget

Bijsturing nodig

IHP
De totstandkoming van een IHP voor onderwijshuisvesting vergt inzet van externe expertise. Deze kosten zijn niet eerder in de begroting opgenomen.

Planmatig onderhoud
Binnen de vastgoedportefeuille vinden mutaties plaats op het planmatig onderhoud. Zie hiervoor de toelichting op taakveld 0.3.

ga terug