Voorjaarsnota 2019

P3 Economie

Financiën

Programma: 3.1 Economische ontwikkeling

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

0

0

0

Lasten

-193

0

-193

Saldo

-193

0

-193

Onttrekking reserves

40

0

40

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

40

0

40

Geraamde resultaat

-153

0

-153

Toelichting budget

Op koers

ga terug