Voorjaarsnota 2019

P2 Verkeer en vervoer

Financiën

Programma: 2.1 Verkeer en vervoer

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

126

0

126

Lasten

-2.979

-130

-3.109

Saldo

-2.853

-130

-2.983

Onttrekking reserves

189

0

189

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

189

0

189

Geraamde resultaat

-2.664

-130

-2.794

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Multatulilaan
Op 31 januari heeft de raad besloten de 2e ontsluiting voor de woonwijk Krimwijk II niet aan te leggen. In de jaarrekening 2018 is hieruit volgend het besluit genomen om het bijbehorende (restant)krediet (€63.836) af te sluiten. Door het afsluiten van het krediet vallen de begrote kapitaallasten ad € 3.000 per jaar vrij.
De Multatulilaan zou deel gaan uitmaken van de wijkontsluitingsweg en is bij aanleg voor die functie gedimensioneerd. Met het besluit over de 2e ontsluiting is dit gewijzigd en kan de functie van de Multatulilaan worden afgewaardeerd. Er zijn verzoeken om maatregelen te treffen vanwege de ervaren onveiligheid. Er ligt ook een school aan de Multatulilaan, die de extra aandacht legitimeert. Zoals al door de raad besproken tijdens de behandeling van de 2e ontsluiting, wordt voorgesteld een eenmalig bedrag van € 60.000 beschikbaar te stellen en in overleg met de bewoners te besteden aan maatregelen aan de Multatulilaan om de snelheid te beperken en de veiligheid te verbeteren.

Inlopen achterstand
Extra middelen € 70.000 om afdoende uitvoering te geven van het coalitieakkoord (zie 2.1.1).

ga terug