Voorjaarsnota 2019

P1 Veiligheid

Financiën

Programma: 1.2 Openbare orde en veiligheid

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

47

30

77

Lasten

-451

0

-451

Saldo

-404

30

-374

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

-404

30

-374

Toelichting budget

Op koers

Vergoeding Albert Heijn inzake toezicht en handhaving BOA's in parkeergarage
De gemeente Voorschoten ontvangt jaarlijks een vergoeding van € 30.000 van Ahold voor het toezicht en handhaving door de BOA's in de parkeergarage onder het gebouw van Albert Heijn. Deze opbrengst staat nu abusievelijk geraamd bij taakveld 8.3 Wonen en Bouwen en dient te worden overgeheveld naar taakveld 1.2 Openbare Orde en Veiligheid.

ga terug