Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

Financiën

Programma: 0.62 OZB Niet-Woningen

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

1.003

0

1.003

Lasten

-43

0

-43

Saldo

959

0

959

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

959

0

959

Toelichting budget

Op koers

ga terug