Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

Financiën

Programma: 0.3  Beheer overige gebouwen en gronden

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Baten

40

106

146

Lasten

-199

0

-199

Saldo

-159

106

-53

Onttrekking reserves

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

Geraamde resultaat

-159

106

-53

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Planmatig onderhoud
Voor het planmatig onderhoud van het vastgoed is in totaal € 960.000 begroot verspreid over diverse taakvelden. Jaarlijks worden de benodigde maatregelen verwerkt tot een jaarplan, waardoor het benodigd budget voor groot onderhoud per jaar fluctueert. In het jaarplan 2019 zijn echter het gemeentehuis en de gemeentewerf financieel buiten beschouwing gelaten. Voor deze panden moet nog een koers worden bepaald en is het planmatig onderhoud ongewijzigd. In deze voorjaarsnota zijn de bedragen voor de overige panden op basis van het jaarplan 2019 verwerkt. Dit leidt tot een voordeel op het voorziene planmatig onderhoud van € 85.000.

Bij behoud van de huidige vastgoedportefeuille is er voor de toekomst onvoldoende budget om deze duurzaam in stand te houden. In het beheerplan vastgoed dat dit jaar aan de raad wordt aangeboden worden de onderhoudslasten per pand voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt. Hierbij wordt voorgesteld om een voorziening vastgoed in te stellen om fluctuaties zoals hierboven benoemd in de jaarlijks benodigde budgetten tegen te gaan.

Het wordt voorgesteld om het voordeel van € 85.000 beschikbaar te houden ten behoeve van de vaststelling van het beheerplan vastgoed.

Grondverkoop
Grondverkoop nabij de Bachlaan 17 levert een eenmalig voordeel op van € 105.800,-.

ga terug