Voorjaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.5 Cultureel erfgoed

5.5 Cultureel erfgoed

5.5.1

Beschermen en versterken van het tastbare historische karakter van ons dorp

Ontwikkelen digitaal systeem met informatie over cultuurhistorische waarden boven en onder de grond moet nog starten, in afwachting van een pilot bij buurgemeente.
In het uitvoeringsprogramma van de Kadernota Erfgoed 2013-2017 (2013) en de Nota archeologie herijking 2013 (2014) is een evaluatie van het beleid opgenomen. Dit is nu alsnog in de begroting van 2019 opgenomen en zal ter hand worden genomen en bezien in relatie met het programma voor de Omgevingswet.

5.5.2

De historische beleving van het dorpscentrum vergroten

Lasten

Begroot € -211
Voorgestelde wijziging € 8
Begroting na wijziging € -203
ga terug