Voorjaarsnota 2019

Programmarapportages

Samenwerken in het Sociaal Domein

Afdeling

Maatschappelijke Ontwikkeling

Startdatum programma

1-7-2017

Rapportageperiode

1-10-2018

31-12-2018

Stadium programma

Verwachte einddatum

1-1-2019

Peildatum rapportage

31-12-2018

Omschrijving programma

Het Programma is noodzakelijk om sneller de hoofddoelen sociaal domein dichterbij te halen, deze voortvarendheid in de transformatie is van belang zijn voor de inwoner, de samenwerkende partijen en de gemeente.  In beginsel heeft dit programma effect op alle vijf de hoofddoelen, maar vooral op het doel: 'Inwoners die hulp nodig hebben krijgen de juiste ondersteuning op tijd'. De gemeente is verantwoordelijk voor dat die zorg en ondersteuning op dat moment toegankelijk is.  Passende zorg door ruimte voor cliënten en professionals. Tijdige zorg door integrale aanpak van consulenten en behandelaars die gecoördineerd samenwerken. De juiste zorg en voldoende zorg is ingekocht. De inwoners weten de gemeente te vinden. Interactie met samenleving en maatschappelijke partners. Met het programma zijn de gewenste resultaten en doelen expliciet gemaakt en ontstaat de mogelijkheid om extra inzet te verrichten met bijvoorbeeld ambtelijke capaciteit. In het programma ligt de focus op de processen die ten grondslag liggen aan de wijze waarop ondersteuning aan inwoners met een hulpvraag wordt geboden. De pijlers voor de dienstverlening aan de inwoners zijn integraal en gebiedsgericht werken. Vanuit deze twee pijlers zijn er thema’s die extra aandacht vragen om de gewenste transformatie in het sociaal domein te versnellen.

  • Integraliteit, verbinding zorg en veiligheid, overgang 18-/18+
  • Regie
  • Monitoring & sturing
  • Verstevigen netwerken
  • Kwetsbare huishoudens

Aspect van rapportage

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Huidige stand van zaken en toelichting daarop

Verwachting komende periode

Doelstelling

Zie voor de doelen van het programma de 'omschrijving'.

De doelen van het programma zijn gehaald.

Planning

Het programma en de bijbehorende projecten lopen volgens planning. Bij het opleveren van de resultaten is geen vertraging opgetreden.

Programma en projecten zijn afgerond en over gedragen aan de lijnorganisatie.

Totaal geraamde uren

Besteed tot peildatum

Restant uren

Kwaliteit

De dynamische maatschappelijke omgeving vraagt een flexibele grondhouding en dienstverlening op maat. Het tijdelijk en flexibele programma voorziet in een betere balans tussen goede kwaliteit dienstverlening en schaarse financiële middelen. De samenwerking met inwoners en partners is zichtbaar vanuit gedeelde ambities. De ambitie is om meer dan voldoende te scoren en met elkaar in een continue te verbeter waar dat mogelijk is.
Het programma draagt bij aan het realiseren van het coalitieakkoord, de doelen voor het sociaal domein en de ontwikkelopgave van de werkorganisatie, met name in het integraal werken en lerend en reflecterend vermogen bij professionals vergroten.

Realisatie conform programmaplan

Financiën

Het Programma Samenwerken in het Sociaal Domein heeft geen apart exploitatiebudget. Het sociaal domein is in de reguliere gemeentebegroting verankerd in de begrotingsprogramma's 1 (Openbare Orde), 4 (Onderwijs), 5 (Cultuur en participatie), 6 (Sociaal domein) en 7 (volksgezondheid).

Programma is binnen de formatieve afspraken afgerond.

Beschikbaar gesteld budget

Besteed tot peildatum

Restant budget

Aspect van rapportage

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Huidige stand van zaken en toelichting daarop

Verwachting komende periode

Tempo

Het behalen van de doelen in het Sociaal Domein is een continu proces. De inspanningen van de projecten vallend onder het programma worden in voldoende tempo uitgevoerd.

Programma is afgerond.

Haalbaarheid

De doelen en inspanningen zijn realiseerbaar.

De doelen zijn gerealiseerd.

Efficiëntie

De doelen voegen waarde toe aan het welbevinden van de inwoners van Voorschoten. Uitkomsten van clienttevredenheidsonderzoek zullen zicht geven op rendabiliteit. De middelen vragen offers in de vorm van prioritering. Niet alles kan tegelijkertijd opgeleverd en uitgezet worden.

Programma is afgerond.

Flexibiliteit

Planning projecten aangepast op basis van prioritering beschikbare formatie.

Programma is afgerond.

Doelgericht

De doelen van het programma zijn steeds leidend. Er zijn geen redenen om de doelen bij te stellen.

Programma is afgerond.