Voorjaarsnota 2019

Projecten van derden

Ontwikkeling terrein Intratuin

Portefeuillehouder

Cramwinckel

Ambtelijk aanspreekpunt

Mulder

Begindatum

1-10-2016

Verwachte einddatum

31-12-2019

Stakeholders

Synchroon

Omschrijving project

Herontwikkeling van tuincentrum naar woonlocatie (voorbereidingsfase).

Belang voor de gemeente

Een goede ontsluiting (50 km) aan de noordzijde van Voorschoten. Een oplossing voor de Leidseweg-Noord, deel noord.

Betrokkenheid gemeente

De gemeentelijke bevoegdheid is gezag voor de ruimtelijke procedure. De gemeente is belanghebbend in die zin dat een 50 km-weg door het plangebied bovenwijks is en de gemeente om die reden een financiële bijdrage moet leveren. Ook moet de openbare ruimte op termijn worden overgedragen naar de gemeente.

Planning

Besluitvorming over de anterieure overeenkomst en het kostenverhaal zal naar het zich laat aanzien niet voor september 2019 kunnen plaatsvinden.

Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregel (binnen mogelijkheden gemeente)

De gemeente kan geen middelen vrijmaken voor de 50 km-weg.

Het plan komt stil te liggen of het plangebied krijgt een 30 km-weg waarmee het probleem van de Leidseweg Noord de komende 10 jaar niet wordt opgelost.

In de begroting moeten meerjarig reserveringen worden gedaan om voldoende middelen beschikbaar te krijgen.

Afbeelding project Ontwikkeling terrein Intratuin